8x Aceton Bleko oplossmiddel 500ml

Prijzen vanaf
4,68

alt tekst Beschrijving

Office Deals

Aceton is geschikt voor het oplossen en verwijderen van allerlei synthetische producten en gedroogde verven. Zoals lijm, verf, vet en inkt. Tevens kan het ook gebruikt worden als hulpmiddel bij de verwerking van polyester. Aceton niet gebruiken op plastic, gecoate oppervlaktes, kunstzijde en chloorvezels. Gevarenaanduidingen: H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veiligheidsaanbevelingen: P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Vergelijk aanbieders (2)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Interoffice Logo  4,68
€ 6,96  11,64 Ga naar shop
€ 6,96
Office Deals Logo  50,32
€ 7,07  57,39 Ga naar shop
€ 7,07
alt tekst Beschrijving (1)

Aceton is geschikt voor het oplossen en verwijderen van allerlei synthetische producten en gedroogde verven. Zoals lijm, verf, vet en inkt. Tevens kan het ook gebruikt worden als hulpmiddel bij de verwerking van polyester. Aceton niet gebruiken op plastic, gecoate oppervlaktes, kunstzijde en chloorvezels. Gevarenaanduidingen: H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veiligheidsaanbevelingen: P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Mr. Big inspecting products

alt tekstProductspecificaties

Merk Bleko
Categorie
EAN
  • 8712457453705
MPN
  • 1010300850000

alt tekst Prijshistorie