8x Siccatief Bleko 500ml

Prijzen vanaf
13,77

alt tekst Beschrijving

Office Deals

Versnelt de droging van medium. Slechts druppelsgewijs te gebruiken, teveel siccatief vergroot de kans op craquelures. Gevarenaanduiding: H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Veiligheidsvoorschrift; P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P331: GEEN braken opwekken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Vergelijk aanbieders (2)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Interoffice Logo  13,77
€ 6,96  20,73 Ga naar shop
€ 6,96
Office Deals Logo  141,84
€ 7,07  148,91 Ga naar shop
€ 7,07
alt tekst Beschrijving (1)

Versnelt de droging van medium. Slechts druppelsgewijs te gebruiken, teveel siccatief vergroot de kans op craquelures. Gevarenaanduiding: H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Veiligheidsvoorschrift; P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P331: GEEN braken opwekken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Mr. Big inspecting products

alt tekstProductspecificaties

Merk Bleko
Categorie
EAN
  • 8712457530208
MPN
  • 1010580850000

alt tekst Prijshistorie