Terpetine Bleko special 1l

Prijzen vanaf
7,73

alt tekst Beschrijving

Office Deals Terpentine (verfverdunner) voor synthetische lakken en olieverven. Tevens te gebruiken als ontvetter voor metalen. Speciale terpentine is aromaatvrij, reukarm en een stuk vriendelijker voor mens en milieu. Inhoud 1 liter. Gevarenaanduidingen: Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Flam. Liq. 3: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veiligheidsaanbevelingen: P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Vergelijk aanbieders (2)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
De Boer Drachten Logo  7,73
€ 5,00  12,73 Ga naar shop
€ 5,00
Office Deals Logo  96,60
€ 7,07  103,67 Ga naar shop
€ 7,07
alt tekst Beschrijving (2)
Office Deals

Terpentine (verfverdunner) voor synthetische lakken en olieverven. Tevens te gebruiken als ontvetter voor metalen. Speciale terpentine is aromaatvrij, reukarm en een stuk vriendelijker voor mens en milieu. Inhoud 1 liter. Gevarenaanduidingen: Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Flam. Liq. 3: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veiligheidsaanbevelingen: P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

De Boer Drachten

Te gebruiken voor:· Het verdunnen van verf· Het reinigen van kwasten en verfrollen· Het ontvetten van nieuw hardhout· Het verwijderen van vetvlekken op linoleum en parket _Tweakwise sortering: 490 _Tweakwise sortering: 490

Mr. Big inspecting products

alt tekstProductspecificaties

Merk Bleko
Categorie
EAN
  • 8712457010601
  • 8712457208398
MPN
  • 1010101210100-BCE
  • 1010121210100

alt tekst Prijshistorie