Pool Power Shock 55/g Emmer 5 Kg Chloor zwavelzuur

Prijzen vanaf
63,95

alt tekst Beschrijving

Cleanio Pool Power shock is een snel oplossend desinfectiemiddel voor zwembaden. Het product is eenvoudig in gebruik en pakt de meeste grote problemen in een zwembad aan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld algengroei, rode wormpjes, te laag vrije chloorgehalteen een doordringende chloorlucht. Dit product dient te allen tijde toegevoegd te worden aan water en nooit andersom.18gram Shock verhoogt het vrije chloorgehalte van 10 m³ water met 1 mg/ltr en het gehalte cyaanzuur ook met 1 mg/ltr. Voordat het chloorgehalte wordt bijgesteld is het belangrijk dat de pH-waarde rond de 7,2 ligt.   Makkelijk te doseren granulaat Oxiderend en bijtend Emmer á 5kg   Download hier het Veiligheidsblad   2.2. Etiketteringselementen Signaalwoord:Waarschuwing Gevarenaanduidingen:H302 Schadelijk bij inslikken.H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen:P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102 Buiten het bereik van kinderen houden.P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.P261 Inademing van stof vermijden.P273 Voorkom lozing in het milieu.P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen.P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Aanvullende Informatie:EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Vergelijk aanbieders (7)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Huchem Logo  63,95
Gratis  63,95 Ga naar shop
Gratis
Kabelshop Logo  64,95
€ 3,95  68,90 Ga naar shop
€ 3,95
De Boer Drachten Logo  77,14
Gratis  77,14 Ga naar shop
Gratis
Badenstrand Logo  85,95
Gratis  85,95 Ga naar shop
Gratis
Tuintoebehoren Logo  85,95
Gratis  85,95 Ga naar shop
Gratis
Etrias Logo  85,95
Gratis  85,95 Ga naar shop
Gratis
Cleanio Logo € 95,89
 86,30
Gratis  86,30 Ga naar shop
Gratis
alt tekst Beschrijving (5)
Cleanio

Pool Power shock is een snel oplossend desinfectiemiddel voor zwembaden. Het product is eenvoudig in gebruik en pakt de meeste grote problemen in een zwembad aan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld algengroei, rode wormpjes, te laag vrije chloorgehalteen een doordringende chloorlucht. Dit product dient te allen tijde toegevoegd te worden aan water en nooit andersom.18gram Shock verhoogt het vrije chloorgehalte van 10 m³ water met 1 mg/ltr en het gehalte cyaanzuur ook met 1 mg/ltr. Voordat het chloorgehalte wordt bijgesteld is het belangrijk dat de pH-waarde rond de 7,2 ligt.   Makkelijk te doseren granulaat Oxiderend en bijtend Emmer á 5kg   Download hier het Veiligheidsblad   2.2. Etiketteringselementen Signaalwoord:Waarschuwing Gevarenaanduidingen:H302 Schadelijk bij inslikken.H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen:P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102 Buiten het bereik van kinderen houden.P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.P261 Inademing van stof vermijden.P273 Voorkom lozing in het milieu.P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen.P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Aanvullende Informatie:EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Kabelshop

Chloorgranulaat zwembad - Desinfecteer het water van je bubbelbad of zwembad eenvoudig en snel met het chloorgranulaat van Pool power. Op die manier voorkom je bacterie- en algengroei en houd je jouw zwemwater veilig en schoon. Je kunt dit middel gebruiken voor een schokbehandeling of voor regelmatig onderhoud.Chloor: granulaat om je zwembad te desinfecterenDe waterkwaliteit op orde houden is belangrijk als je zorgeloos wilt genieten van je zwembad in de tuin.Een goede filter, regelmatig reinigen en de juiste hoeveelheid chloor spelen daar allemaal een belangrijke rol in. Het wordt aangeraden om het chloorgehalte tussen de 1 en 2 ppm te houden. Je kunt hetchloorgehalte gemakkelijk testen met behulp van teststrips en testkits. Je kunt het best elke twee weken controleren of het chloorlevel vanhet waternog op peil is. Als de waterkwaliteit erg achteruit is gegaan door bijvoorbeeld algengroei of slechte weersomstandigheden kun je een schokbehandeling geven.Veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van chloor voor zwembadHet is belangrijk dat je goed de gebruiksaanwijzing leest voor je aan de slag gaat met het granulaat. Gebruik chloorgranulaat nooit in combinatie met andere chemicaliën. Je kunt het product het best op een droge en koele plek bewaren. Bewaar het granulaat bovendien altijd buiten bereik van kinderen en huisdieren.Eigenschappen: Algen- en bacteriedodend Geschikt voor zwembad en hot tub Bevat 5 kg granulaat Toelatingsnr.: 13387N Merk: Pool power Werkzame stof 100% natriumdichloorcyanuraat waarvan 55% actief chloor Buiten het bereik van kinderen bewaren Let op: wanneer de verzegeling verbroken is, kan dit product niet geretourneerd worden Let op: Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.*Dit product is niet geschikt voor deBelgische markt

De Boer Drachten

Snel oplossend chloor, toe te passen bij een shockbehandeling. Ter desinfectie en werkt als algenbestrijding. Deze Shock is geschikt voor zowel zacht als hard water.   Eigenschappen: - Shockbehandeling en vernietiging van organische verontreiniging (zonnecrème, huidvetten, oliën, urine, etc.) - Vermindert het chloorgebruik tot 50% - Natriumdichloorcyuanuraat, 60% actief chloor, granulaat.  -Toelatingsnummer.: 11796 N 5 Kg.   Gebruiksaanwijzing: pH-waarde corrigeren tussen 7,2 en 7,6 Verdeel het product gelijkmatig over het wateroppervlak, terwijl de filterinstallatie werkt.   Dosering per m3: Het vrij gehalte chloor handhaven tussen 2 en 5 mg per liter water 1,8 g product verhoogt het chloorgehalte met +/- 1mg/l 1,8 g product verhoogt het cyanzuur met +/- 1mg   Het gehalte cyanzuur mag niet meer dan 100mg/l bedragen.   8717496964571 5413261400055 8717496960207 CHLOORSHOCH CHOC SHOCK chloorshoch choc shock 38717496964572 38717496964572 7010012120 0775021 7010012120 Soort: Desinfectiemiddel | EAN-code: 8717496964571 | Art. nr. leverancier: 7010012120 | Merk: Pool Power | Gewicht in kg: 5 Kg | Inhoud in liters: 5 kg 8717496964571 5413261400055 8717496960207 CHLOORSHOCH CHOC SHOCK chloorshoch choc shock 38717496964572 38717496964572 7010012120 0775021 7010012120 Soort: Desinfectiemiddel | EAN-code: 8717496964571 | Art. nr. leverancier: 7010012120 | Merk: Pool Power | Gewicht in kg: 5 Kg | Inhoud in liters: 5 kg Zwembad reiniging

Badenstrand

Shock 55/G Pool Power Desinfectiemiddel 5 kg. De Shock 55/G is een snel oplossend desinfectiemiddel van het merk Pool Power. Het heeft een korrelvorm en is geschikt voor zwembaden. Shock 55/G is toe te passen bij het opstarten van een zwembad en kan worden gebruikt als extra chloordosering bij problemen zoals algengroei of rode wormpjes. Het is heel belangrijk om het product nooit te mengen met andere (zwewmbad) chemicaliën en om het toe te voegen aan water, nooit andersom. Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend.

Huchem

Pool Power Shock 55/G is een snel oplossend desinfectiemiddel in korrelvorm voor zwembaden. Toe te passen bij het opstarten van een zwembad en als extra chloordosering bij problemen zoals algengroei of rode wormpjes.

Mr. Big inspecting products

alt tekst Productvideo


alt tekst Prijshistorie