Terpetine Bleko special 500ml

Prijzen vanaf
4,84

alt tekst Beschrijving

Office Deals Terpentine (verfverdunner) voor synthetische lakken en olieverven. Tevens te gebruiken als ontvetter voor metalen. Speciale terpentine is aromaatvrij, reukarm en een stuk vriendelijker voor mens en milieu. Inhoud 500 ml. Gevarenaanduidingen: Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Flam. Liq. 3: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. STOT SE 3: H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veiligheidsaanbevelingen: P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Vergelijk aanbieders (2)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Interoffice Logo  4,84
€ 6,96  11,80 Ga naar shop
€ 6,96
Office Deals Logo  76,20
€ 7,07  83,27 Ga naar shop
€ 7,07
alt tekst Beschrijving (1)

Terpentine (verfverdunner) voor synthetische lakken en olieverven. Tevens te gebruiken als ontvetter voor metalen. Speciale terpentine is aromaatvrij, reukarm en een stuk vriendelijker voor mens en milieu. Inhoud 500 ml. Gevarenaanduidingen: Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Flam. Liq. 3: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. STOT SE 3: H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veiligheidsaanbevelingen: P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Mr. Big inspecting products

alt tekstProductspecificaties

Merk Bleko
Categorie
EAN
  • 8712457005249
  • 8712457208008
MPN
  • 1010121250000

alt tekst Prijshistorie